Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://moptuiw.wieruszow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014.09.07

 Dane teleadresowe:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie”

Ul. Kępińska 53, 98-400 Wieruszów

Tel. 62 784 00 17, e-mail: moptuiw@gmail.com

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisów alternatywnych przy zdjęciach;
 • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury;
 • Nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce;
 • Nawigacja za pomocą klawiatury nie odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony;
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich języku, formacie oraz rozmiarze;
 • Po powiększeniu strony do 200% rozmiarów początkowych nie jest utrzymana widoczność całości informacji na stronie;
 • Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową posiadają poprawnie sformułowane napisy dla niesłyszących;
 • Nie wszystkie elementy multimedialne niosące treść są dostępne bez użycia myszki lub posiadają dostępną alternatywę;
 • Nie wszystkie graficzne elementy klikalne lub podzielone na strefy klikalne są dostępne z klawiatury;
 • Kontrast tekstu w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1;
 • Kontrast kolorów użytych w elementach interfejsu w tym w grafikach pozwalających na zrozumienie treści lub będących nośnikiem informacji, w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 3:1;
 • Nie wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis tekstowy wyjaśniający, co przedstawiają lub czego dotyczą;
 • Nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audio deskrypcję;
 • Nie obecny jest link „przejdź do treści”;
 • Elementy, które tego wymagają, nie mają poprawnie utworzonego poszerzonego opisu;
 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
 • Niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych;
 • Brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik;
 • Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych;
 • Brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza;
 • Brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony;
 • Brak odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść;
 • Wybrane skrypty i aplety mogą być nie dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury;
 • Formularze, w tym formularz wyszukiwarki, są częściowo zgodnie ze standardami. Pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane;
 • Strona internetowa nie posiada formularza kontaktowego.

 Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-10.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej moptuiw@gmail.com , tel. (+48) 62 784 00 17. SP ZOZ „Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie” nie udostępnia indywidualnych adresów mailowych wszystkich pracowników. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

SP ZOZ „Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie” mieści się w jednym budynku na parterze. Pomieszczenia budynku są w pełni przystosowane dla osób mających trudności w poruszaniu się.

Przed wejściem do budynku jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podjazd o łagodnym kącie nachylenia prowadzi do wejścia głównego. Podjazd posiada również barierki ułatwiające poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.

Korytarze i ciągi komunikacyjne mają wystarczającą szerokość, równą powierzchnię bez progów, a szerokość drzwi do pomieszczeń istotnych dla pacjentów zapewnia przejazd dla osób poruszających się na wózku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest w pełni dostosowana do warunków sanitarnych. Wyposażana jest również w przełącznik alarmu, z którego można korzystać w razie potrzeby pomocy.

Zawsze jest dostępny pracownik, który w razie problemów służy pomocą.

Skip to content