Uzależnienie to choroba!

Jednak od Ciebie zależy, czy sobie z n poradzisz.

Bez podjęcia leczenia szanse na wyzdrowienie są znikome,
gdy
ż samotna walka z nałogiem często jest wysiłkiem ponad ludzką miarę.

Leczenie uzależnienia wymaga odpowiednich warunków

i poczucia bezpieczeństwa. Właśnie dlatego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
“Miejski O
środek Profilaktyki, Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Wieruszowie”

pragnie nieść pomoc osobom zniewolonym przez nałóg.

 Zwracamy się również do Rodzin osób uzależnionych,
do osób które do
świadczają bezsilności
wobec uzale
żnienia bliskiej osoby.
Je
śli nie zgadzacie się,
aby coraz wi
ększe koszty ponosiła rodzina
z powodu osoby uzale
żnionej.
Je
śli macie jeszcze w sobie na tyle siły, aby wyjść z domu
i poszuka
ć wsparcia ze strony osób,
które maj
ą podobne doświadczenia,
to przyjd
źcie i stwórzcie w Ośrodku grupę,
która b
ędzie Wam azylem i źródłem wewnętrznej siły
do odbudowania osobistej warto
ści
i rodziny bez uzale
żnień.

Powinniście Państwo pamiętać, że w naszej pracy kierujemy się zasadą,
że terapia jest dla człowieka a nie człowiek dla terapii
w zwi
ązku z tym każdy kto podejmuje u nas leczenie uzależnienia
lub wspó
łuzależnienia realizuje osobisty plan terapii dostosowany
do w
łasnej, specyficznej sytuacji.

Świadczenia zdrowotne na rzecz osób korzystających z pomocy
Ośrodka są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
więc są całkowicie BEZPŁATNE!!!

Skip to content