Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży

Coraz częściej placówki leczenia uzależnień w Polsce oprócz zadań związanych z terapią dorosłych osób uzależnionych i współuzależnionych podejmują też inne zadania, do których min. należy udzielanie pomocy dzieciom z rodzin z problemem uzależnień.

Terapia uzależnień i współuzależnienia dzieci i młodzieży objęta jest również ubezpieczeniem zdrowotnym, dlatego też Ośrodek zamierza ubiegać się o podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej i współuzależnionej. Dlatego też realizacja wspomnianych warsztatów będzie żywym obrazem zapotrzebowania terapii uzależnień i współuzależnienia dla dzieci i młodzieży w ramach świadczeń NFZ na terenie powiatu wieruszowskiego.

Wobec powyższego Ośrodek chciałby zaproponować trzy formy wspomnianych wyżej warsztatów:

  1. Warsztaty psychologiczne dla dzieci do lat 10
  2. Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży w wielu od 11 do 18 lat zagrożonych współuzależnieniem.
  3. Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży w wielu od 11 do 18 lat zagrożonych uzależnieniem

Warsztaty psychologiczne dla dzieci do lat 10

Wiodącym celem warsztatów jest wzmocnienie psychologiczne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w kontekście efektywnego radzenia sobie w środowisku rówieśników, wzmocnienia własnej wartości i wzbogacenia poczucia odpowiedzialności. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, na które rodzice lub upoważnieni opiekunowie będą przywozić dzieci do Ośrodka. Podczas zajęć rodzice lub opiekunowie będą mogli skorzystać z profesjonalnego poradnictwa dotyczącego uzależnień, przemocy w rodzinie lub innych problemów społecznych.

Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży w wielu od 11 do 18 lat zagrożonych współuzależnieniem

Uzależnienie jest chorobą rodziny, ponieważ uzależnienie jednego z członków rodziny oddziałuje na całą rodzinę i wszyscy chorują. Ludzie związani z uzależnionym reagują na jego zachowania. Próbują je kontrolować, kryć lub minimalizować. Często obciążają się winą i cierpią z tego powodu, w rezultacie ich własne emocje ulęgają zaburzeniu. Wobec takich ludzi Ośrodek świadczy terapię współuzależnienia. Jednak niestety w ramach kontraktu z NFZ owa terapia jest skierowana tylko do ludzi dorosłych.

Psychoterapia współuzależnienia dotyczy również dzieci, które doświadczają ból wzrastania w rodzinie dotkniętej uzależnieniem. Wspomniane dzieci to ofiary strachu, ciężaru odpowiedzialności, niskiej samooceny, wstydu, złości i poczucia krzywdy oraz tego, że są niechciane i zapomniane. Rodzice tych dzieci często także pochodzili z dysfunkcyjnych rodzin dotkniętych uzależnieniem, więc „wygląda na to, że rodzice dzisiejszych zapomnianych dzieci byli zapomnianymi dziećmi swoich rodziców”. Należy przerwać pasmo przekazywania z pokolenia na pokolenia patologicznych nawyków w rodzinach zmierzających do kolejnych uzależnień.

Wobec powyższego Ośrodek poprzez warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży rozpocznie proces leczenia rodzin dotkniętych uzależnieniem od najmłodszych ich członków. Będą mieli możliwość spotykania się raz w tygodniu, aby zdobyć wiedzę na temat uzależnienia jako choroby, nabywać niezbędne umiejętności, które przyczynią się do osobistego rozwoju, aby zmniejszyć szkodliwe działanie skutków uzależnienia rodzica na swoje życie. Podczas spotkań dzieci i młodzież będą doświadczały serdeczności, uświadamiając sobie, że nie są samotni, że ktoś o nich się troszczy. Będą się uczyć jak mówić o swoich problemach i odkrywać, że ich życie może być wypełnione zadowoleniem, miłością i radością. Będą odzyskiwać pewność siebie i nadzieję na lepsze jutro.

Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży w wielu od 11 do 18 lat zagrożonych uzależnieniem

Dzieci wchodzące w wiek dojrzewania przechodzą jakby ponowne narodziny, gdyż przygotowują się do dorosłości. Mimo, że zaczynają wyglądać jak ludzie dorośli, w wielu sprawach są jeszcze dziećmi, jednak one nie zawsze sobie to uświadamiają. To właśnie moment, kiedy młodzi ludzie podejmują decyzje, czy próbować różnego rodzaju substancje zmieniające świadomość, czy nie.

Wobec powyższego Ośrodek oferuje profesjonalną pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Pomoc realizowana będzie w formie warsztatów psychologicznych podczas, których realizowane będą następujące cele:

  • Pomoc uczestnikom warsztatów w zrozumieniu ich aktualnej sytuacji życiowej i towarzyszenie im w uzyskaniu pozytywnych zmian w ważnych obszarach życia.
  • Wczesna interwencja wobec młodych ludzi mających problemy z uzależnieniem.
  • Korekta zachowań destrukcyjnych związanych z uzależnieniem.
  • Pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów charakterystycznych dla wieku.
  • Współpraca z rodzicami w rozumieniu, że tylko wspólna praca daje trwałe, pozytywne efekty w poprawie funkcjonowania młodego człowieka i całej rodziny.
  • Współpraca z pedagogami, nauczycielami, kuratorami sądowymi poprzez interdyscyplinarne monitorowanie procesu zmian zachodzących w młodym człowieku pod wpływem oddziaływań terapeutycznych.

Tematyka uzależnień podczas warsztatów będzie miała charakter uniwersalny, ze względu na wspólne mechanizmy psychologiczne, które dotyczą większości uzależnień (alkoholizm, narkomania, internet itp.). Jednak każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość poznania mechanizmów własnego uzależnienia.

Warsztaty odbywać się będą raz w tygodniu na terenie Ośrodka. Podczas prowadzonych zajęć z dziećmi rodzice będą mieli możliwość konsultacji, jak również będą mogli skorzystać z psychoterapii współuzależnienia.