Centrum Pomocy Psychologicznej dla Osób z Problemem Przemocy w Rodzinie

Dom rodzinny postrzegany jest jako miejsce bezpieczne, będące schronieniem przed całym złem zewnętrznego świata. Jednak dla wielu ludzi stanowi on miejsce poniżenia i cierpienia. Dzieje się tak wtedy, gdy doświadczają oni przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie  jest działaniem lub zaniechaniem dokonywanym w ramach rodziny przez jednego z jej członków przeciwko pozostałym. Przemocy fizycznej zawsze towarzyszy przemoc psychiczna. Przemoc psychiczna może jednak występować bez udziału przemocy fizycznej. Charakterystyczne dla przemocy domowej jest wykorzystanie siły w sposób krzywdzący dla innych członków rodziny. Osoby doświadczające przemocy odczuwają lęk, bezsilność i przygnębienie. Ich ciało i psychika doznają ostrych urazów i podlegają długotrwałemu procesowi niszczącego stresu i zagrożenia.

Kodeks karny zabrania znęcać się nad członkami rodziny i przewiduje za to stosowne kary. Pomaganie ofiarom przemocy powinno jednak wykraczać poza obszar wymiaru sprawiedliwości. Potrzebne są miejsca i ludzie, dzięki którym Osoby doświadczające przemocy uzyskają wsparcie emocjonalne, a także pomoc w dochodzeniu swych praw na drodze formalnej. Potrzebne są miejsca, w których Osoby doświadczające przemocy otrzymają pomoc prawną, a także wsparcie socjalne. Potrzebne są też miejsca, w których dzięki pomocy psychologicznej Osoby doświadczające przemocy będą mogły zaleczyć swe rany psychiczne i podjąć pracę nad zmianą swego życia i umocnieniem siebie. Niektóre osoby potrzebują systematycznej i profesjonalnej psychoterapii, w szczególności wtedy gdy przemoc, która spotkała ich w dorosłym życiu, była poprzedzona raniącymi doświadczeniami w dzieciństwie. Wobec tego …

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie”
podjął akcję

poprzez
CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
DLA OSÓB Z PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE

OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY będą mogły uzyskać wsparcie w formie indywidualnych sesji terapeutycznych ukierunkowanych na złagodzenie psychologicznych skutków przemocy w rodzinie. Cele szczegółowe spotkań obejmują:

 • Zrozumienie specyfiki własnego funkcjonowania w kontekście doświadczanej przemocy poprzez zwiększenie świadomości w celu lepszego rozeznania we własnej sytuacji jako „ofiary przemocy” oraz zapoznanie się z definicją przemocy domowej, jej rodzajami i mechanizmami.
 • Praca nad zmianą w ofiarach przemocy ich statusu: „ofiary” na status: „ocalonego” – osoby, która mimo doznanej traumy, jest w stanie żyć, dbać o siebie i swoje potrzeby, jak również swoich najbliższych, pracować, realizować swoje dążenia i marzenia –stanowić o sobie.
 • Budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości nastawione między innymi na: rozwijanie umiejętności dbania i troski o samego siebie, pozytywnego myślenia o sobie, dobrej autoprezentacji,  nauce stanowczego argumentowania swoich racji, konstruktywnego wyrażania i przyjmowania krytyki, umiejętności odmawiania, wyznaczania bezpiecznych granic w kontaktach z innymi.
 • Budowania i rozwoju potencjału kobiecości skierowanych do kobiet po doświadczeniach przemocy, pomoc w budowaniu swojego wizerunku, poszukiwanie z nimi własnego stylu, uświadomienie ich potrzeb, a też znaczenia bycia kobietą.
 • Nabycie i wzmocnienie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zaburzeń równowagi w rodzinie, poprzez poznanie mechanizmów powstawania sytuacji kryzysowej oraz zdobycie umiejętności wychodzenia z kryzysu i radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.
 • Wspieranie emocjonalne rodziców w ich pracy nad relacją ze swoimi dziećmi, będącymi świadkami przemocy poprzez uczenie konstruktywnych zachowań rodzicielskich niwelujących destrukcyjne skutki psychologiczne dzieci. Kierowanie w razie potrzeby do specjalistycznych ośrodków wsparcia dzieci.
 • Zwiększenie świadomości praw osobistych i zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania z nich, poprzez nabycie umiejętności korzystania z instytucjonalnych form wsparcia i pomocy.
 • Prowadzenie porad lekarza psychiatry dotyczących diagnozowania stanu psychicznego i fizycznego osób po doświadczeniach przemocy w rodzinie, udzielenie wsparcia psychologicznego (np. jak rozwiązywać problemy wynikające z objawów depresyjnych czy lękowych), farmakologicznego, w razie konieczności kierowania
  na badania specjalistyczne.

Najtrudniejszy jest pierwszy krok, aby sobie pomóc, dlatego …

PAMIĘTAJ:

– Masz prawo szukać pomocy dla siebie i swoich bliskich,

– Masz prawo się bronić,

– Masz obowiązek bronić własne dzieci,

– Masz prawo dbać o siebie i swoich bliskich,

– Masz prawo do zmiany swojego dotychczasowego życia.

Centrum Pomocy Psychologicznej dla Osób z Problemem Przemocy w Rodzinie oferuje również wsparcie OSOBOM STOSUJĄCYM PRZEMOC. Indywidualne sesje terapeutyczne przeznaczone są dla osób, które:

 • zauważyły u siebie problemy z radzeniem sobie ze złością i/lub agresją;
 • nie potrafią radzić sobie z napięciem bez agresji;
 • stosowali przemoc i są w kryzysie spowodowanym odejściem partnerki/partnera;
 • zostali skierowani/zmotywowani do udziału w zajęciach przez członków zespołu interdyscyplinarnego, przez terapeutę, kuratora, pracownika socjalnego, dzielnicowego.

Spotkania odbywają się w atmosferze wzajemnego szacunku i dyskrecji oraz dają możliwość:

 • zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie konstruktywnego rozwiązywania problemów/konfliktów w rodzinie
 • pozwala nauczyć się technik zapobiegających wybuchom złości i agresji
 • dowiedzieć się jak konstruktywnie radzić sobie ze stresem
 • poznać wpływ doświadczeń z rodziny pochodzenia na aktualne życie
 • zdobyć i poszerzyć wiedzę na temat mechanizmów powstawania przemocy
  w rodzinie.

Realizacja Centrum Pomocy Psychologicznej dla Osób z Problemem Przemocy w Rodzinie finansowana jest przez Gminę Wieruszów, więc korzystanie ze wsparcia jest BEZPŁATNE.

Pomagając sobie pomagasz całej rodzinie!

Skip to content