Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób auto­ma­tyczny żadnych infor­macji, z wyjąt­kiem infor­macji zawar­tych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­ności pliki tekstowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dzeniu końcowym Użyt­kow­nika Serwisu i prze­zna­czone są do korzy­stania ze stron inter­ne­to­wych Serwisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­cho­wy­wania ich na urzą­dzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamiesz­cza­jącym na urzą­dzeniu końcowym Użyt­kow­nika Serwisu pliki cookies oraz uzysku­jącym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w celu:
 • dosto­so­wania zawar­tości stron inter­ne­to­wych Serwisu do prefe­rencji Użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­zacji korzy­stania ze stron inter­ne­to­wych; w szcze­gól­ności pliki te pozwa­lają rozpo­znać urzą­dzenie Użyt­kow­nika Serwisu i odpo­wiednio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową, dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych potrzeb;
 • tworzenia staty­styk, które poma­gają zrozu­mieć, w jaki sposób Użyt­kow­nicy Serwisu korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­liwia ulep­szanie ich struk­tury i zawartości;
 • utrzy­manie sesji Użyt­kow­nika Serwisu (po zalo­go­waniu), dzięki której Użyt­kownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stoso­wane są dwa zasad­nicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persi­stent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymcza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dzeniu końcowym Użyt­kow­nika do czasu wylo­go­wania, opusz­czenia strony inter­ne­towej lub wyłą­czenia opro­gra­mo­wania (prze­glą­darki inter­ne­towej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dzeniu końcowym Użyt­kow­nika przez czas okre­ślony w para­me­trach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stoso­wane są nastę­pu­jące rodzaje plików cookies:
 • “niezbędne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące korzy­stanie z usług dostęp­nych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wyko­rzy­sty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­niania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapew­nienia bezpie­czeń­stwa, np. wykorzystywane do wykry­wania nadużyć w zakresie uwie­rzy­tel­niania w ramach Serwisu;
 • „wydaj­no­ściowe” pliki cookies, umoż­li­wia­jące zbie­ranie infor­macji o sposobie korzy­stania ze stron inter­ne­to­wych Serwisu;
 • „funk­cjo­nalne” pliki cookies, umoż­li­wia­jące „zapa­mię­tanie” wybra­nych przez Użyt­kow­nika usta­wień i perso­na­li­zację inter­fejsu Użyt­kow­nika, np. w zakresie wybra­nego języka lub regionu, z którego pochodzi Użyt­kownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony inter­ne­towej itp.;
 • „rekla­mowe” pliki cookies, umoż­li­wia­jące dostar­czanie Użyt­kow­nikom treści rekla­mo­wych bardziej dosto­so­wa­nych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przy­pad­kach opro­gra­mo­wanie służące do prze­glą­dania stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) domyślnie dopuszcza prze­cho­wy­wanie plików cookies w urzą­dzeniu końcowym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany usta­wień doty­czą­cych plików cookies. Usta­wienia te mogą zostać zmie­nione w szcze­gól­ności w taki sposób, aby blokować auto­ma­tyczną obsługę plików cookies w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każdo­ra­zowym zamiesz­czeniu w urzą­dzeniu Użyt­kow­nika Serwisu. Szcze­gó­łowe infor­macje o możli­wości i sposo­bach obsługi plików cookies dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wania (prze­glą­darki internetowej).
 2. Operator Serwisu infor­muje, że ogra­ni­czenia stoso­wania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funk­cjo­nal­ności dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamiesz­czane w urzą­dzeniu końcowym Użyt­kow­nika Serwisu i wyko­rzy­sty­wane mogą być również przez współ­pra­cu­ją­cych z opera­torem Serwisu rekla­mo­dawców oraz partnerów.
 4. Więcej infor­macji na temat plików cookies dostęp­nych jest w sekcji „Pomoc” w menu prze­glą­darki internetowej.
 5. Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej prze­glą­darce. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej prze­glą­darce inter­ne­towej – aż do całko­wi­tego bloko­wania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpie­czeń­stwa i ochrony danych, ale może także unie­moż­li­wiać niektóre funkcje. Jak zmienia się usta­wienia w najbar­dziej popu­lar­nych wyszu­ki­war­kach:
  Google Chrome
  Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Usta­wienia > Pokaż usta­wienia zaawan­so­wane. W sekcji „Prywat­ność” trzeba kliknąć przy­cisk Usta­wienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić nastę­pu­jące usta­wienia plików cookie:
  Usuwanie plików cookie
  Domyślne bloko­wanie plików cookie
  Domyślne zezwa­lanie na pliki cookie
  Domyślne zacho­wy­wanie plików cookie i danych stron do zamknięcia prze­glą­darki
  Okre­ślanie wyjątków dla plików cookie z konkret­nych witryn lub domen
  Internet Explorer
  Z menu prze­glą­darki (prawy górny róg): Narzę­dzia > Opcje Inter­ne­towe >Prywat­ność, przy­cisk Witryny. Suwa­kiem usta­wiamy poziom, zmianę zatwier­dzamy przy­ci­skiem OK.
  Mozilla Firefox
  Z menu prze­glą­darki: Narzę­dzia > Opcje > Prywat­ność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał usta­wień użyt­kow­nika”. O ciastecz­kach (cookies) decy­duje zakli­kanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
  Opera
  Z menu prze­glą­darki: Narzę­dzie > Prefe­rencje > Zaawan­so­wane. O ciastecz­kach decy­duje zazna­czenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
  Safari
  W menu rozwi­janym Safari trzeba wybrać Prefe­rencje i kliknąć ikonę Bezpie­czeń­stwo. Tu wybiera się poziom bezpie­czeń­stwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.
Skip to content