Zakres świadczonych usług

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie”, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną.

Organem założycielskim Ośrodka jest Gmina Wieruszów. Obszarem działania Ośrodka jest teren całego kraju, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń jest Gmina Wieruszów i Powiat Wieruszowski.

Głównym celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom z problemem uzależnienia i ich rodzinom oraz promocja zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy profilaktyka, terapia i rehabilitacja w zakresie uzależnień i współuzależnienia a w szczególności:

  • udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych;
  • prowadzenie działań terapeutycznych wobec pacjenta, jego rodziny i środowiska;
  • realizacja zadań zleconych z zakresu profilaktyki uzależnień;
  • organizowanie oraz prowadzenie terapii grupowej;
  • współdziałanie ze środowiskiem zamieszkania, pracy lub nauki pacjenta;
  • prowadzenie czynnego poradnictwa.

Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe:

  • na realizację świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • na realizację zadań i programów zdrowotnych na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego;
  • na realizację programów lub projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
  • z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej.

 Miejsce realizacji zadań

Budynek Ośrodka

Sale terapii indywidualnej i grupowej

Sala terapii indywidualnej

Skip to content