Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży pn. „Ja też potrafię”

Informujemy z przyjemnością, że po raz kolejny SPZOZ „Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie” realizuje Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży pn. „Ja też potrafię”. Gmina Wieruszów w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2018r. przekazała środki finansowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych.

Wiodącym celem warsztatów jest wzmocnienie psychologiczne dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat w kontekście efektywnego radzenia sobie w środowisku rówieśników, wzmocnienia własnej wartości i wzbogacenia poczucia odpowiedzialności. Dotyczy to przede wszystkim, takich aspektów, jak:

  • Radzenie sobie ze złością – umiejętność ta minimalizuje agresję
  • Radzenie sobie z niepowodzeniami – umiejętność ta daje możliwość efektywnego pokonywania barier życiowych
  • Zwiększona samoocena – buduje poczucie własnej wartości wolnej od egoizmu
  • Aktywność podczas zajęć – aktywność potrzebna w różnych sferach życia
  • Asertywne wyrażanie myśli i uczuć
  • Minimalizowanie skłonności do uzależnień

Zajęcia przygotowywane są w taki sposób, aby poznać część teoretyczną danej problematyki, a następnie w sposób praktyczny przećwiczyć zdobytą wiedzę.  Zbudowane są w formie pracy z grupą, jak również zawierają elementy pracy indywidualnej. Również zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci rodzice mają możliwość konsultacji psychologicznych.

Przewidziane są również dodatkowe atrakcje:

  • Świętowanie Dnia Dziecka
  • Całodniowa wycieczka krajoznawcza
  • Wigilia

Zajęcia odbywają się w salce parafialnej przy kościele św. Stanisława w Wieruszowie, ul. Warszawska 93A, w każdy czwartek miesiąca (z wyjątkiem świąt i okresu wakacyjnego)  w godzinach między 16.00 a 20.00. – w zależności do jakiej grupy wiekowej dziecko będzie przydzielone, spotkanie trwa jedną godzinę.

Zajęcia prowadzone są całkowicie bezpłatnie!

Bardziej szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Ośrodka w Wieruszowie przy  ul. Kępińskiej 53 lub przez telefon na nr 62 7840017.

Załączamy również harmonogram tematyczny w/w zajęć warsztatowych na 2018 r.

Harmonogram tematyczny Warsztatów psychologicznych pn. „Ja też potrafię” na 2018 r. (pdf)

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.

Skip to content